Obchodní podmínky

 1. Rozsah platnosti

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „VOP“) jsou nedílnou součástí všech smluv, týkajících se prodeje a dodávek zboží, uzavřených mezi společností MATEICIUC a.s. jako prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé (dále jen „kupní smlouva“). Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 6. 1. 2023 a nahrazují všeobecné obchodní podmínky ze dne 15. 9. 2021.

 1. Realizace dodávek
 1. Dodávky zboží prodávajícím jsou realizovány na základě objednávek kupujícího. Kupující učiní objednávku prostřednictvím e-mailu na adresu prodávajícího objednavky@mateiciuc.cz či na jinou sdělenou e-mailovou adresu prodávajícího, nebo telefonicky +420 556 312 421.
 2. Každá objednávka musí zpravidla obsahovat:
  1. číslo objednávky;
  2. datum objednávky;
  3. iniciály kupujícího (název, sídlo, IČ, DIČ, jméno kontaktní osoby, telefon, e-mail)
  4. specifikaci požadovaného zboží (název, kód, typ, rozměr, množství, balení, příp. jiné nestandardní požadavky);
  5. cenu (viz čl. III. těchto VOP);
  6. požadovaný termín odběru / dodání zboží (viz čl. V.2 odst. 1) těchto VOP);
  7. požadovaný způsob odběru / dodání zboží (viz čl. V.2 odst. 2 a odst. 3 těchto VOP);
  8. platební podmínky (viz čl. IV. těchto VOP).
 3. Prodávající objednávku bez zbytečného odkladu kupujícímu potvrdí, a to tak, že zašle kupujícímu zpravidla do 2 pracovních dnů od doručení objednávky potvrzení ve formě formuláře s názvem Objednávka přijata (dále také jen „Potvrzení objednávky“), a to na e-mailovou adresu uvedenou prodávajícím v objednávce, není-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak. V případě, že prodávající nemůže splnit požadavky v souladu s objednávkou kupujícího, kontaktuje telefonicky či e-mailem kupujícího zpravidla do 2 pracovních dnů s návrhem náhradního řešení.
 4. V případě, že kupující zjistí nesrovnalosti, příp. chyby v Potvrzení objednávky, je o tomto povinen informovat prodávajícího   do   24   hodin od   doručení   Potvrzení   objednávky,  a   to
  e-mailem na objednavky@mateiciuc.cz. Jestliže nebude prodávající na tyto nesrovnalosti či chyby v potvrzení upozorněn v dané lhůtě, považuje se objednávka za závaznou pro obě smluvní strany.
 1. Kupní cena
 1. Kupní cena je stanovena kupní smlouvou, cenovou nabídkou, nebo jinou dohodou mezi prodávajícím a kupujícím. Po objednání zboží dle čl. II. odst. 2) těchto VOP je kupní cena potvrzena prodávajícím v Potvrzení objednávky.
 2. V případě dodání zboží mimo území České republiky jsou ceny vč. obalů uváděny v EUR.
 3. Ceny jsou platné po dobu platnosti kupní smlouvy, příp. po dobu časově omezené sjednané cenové nabídky.
 4. Kupující se zavazuje zaplatit za odebrané zboží kupní cenu. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až po úplném zaplacení kupní ceny vč. DPH, balného a přepravného.
 1. Platební podmínky
  1. Není-li dohodnuto mezi smluvními stranami jinak, je kupní cena splatná předem bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený prodávajícím.
  2. Faktura (daňový doklad) bude kupujícímu vystavena a zaslána e-mailem po expedici zboží.
  3. U nestandardního zboží, nebo zboží na zakázku, je kupující vždy povinen uhradit kupní cenu předem, není-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
  4. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury, sjednané zálohy, nebo jiného finančního závazku, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,4 % z dlužné částky za každý, i započatý den prodlení. Nárok na náhradu škody není touto smluvní pokutou dotčen.
  5. Kupující není oprávněn zadržet celou nebo část kupní ceny z důvodu jakýchkoliv protipohledávek za prodávajícím, ani z důvodu uplatnění práv z vadného plnění, ani není oprávněn provést jednostranný zápočet vůči vyúčtované kupní ceně zboží ani úrokům z prodlení. Pro případ porušení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši odpovídající zadržené či jednostranně započtené částce. Tuto smluvní pokutu je kupující povinen uhradit prodávajícímu na jeho písemnou výzvu.
  6. Postoupení nebo zastavení pohledávek kupujícího, vzniklých ze smlouvy uzavřené s prodávajícím na třetí osobu, je přípustné pouze na základě písemného souhlasu prodávajícího. V případě, že kupující postoupí nebo dá do zástavy jakoukoliv pohledávku vzniklou z takové smlouvy bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši rovnající se postoupené nebo zastavené pohledávce, nebo její části.
  7. Smluvní strany shodně prohlašují, že sjednanou výši smluvních pokut považují za přiměřenou a vzdávají se tímto práva domáhat se u soudu jejich snížení.
 2. Požadavky na logistiku
 1. Balení
 1. Prodávající je povinen pro každou objednávku zajistit řádné balení, úměrné povaze zboží a použitému typu dopravy.
 2. Prodávající vyúčtuje kupujícímu u trubek OPTOHARD, balených na dřevěných bubnech, hodnotu vratných obalů ve výši 100 % jejich pořizovací ceny (dále jen „záloha“). Aktuální výši zálohy je nutno ověřit před objednáním. Záloha je vratná při vrácení obalu prodávajícímu za následujících podmínek:
 1. do 6 měsíců ode dne doručení zboží se uhrazená záloha vrací v plné výši (ponížená o 100,- Kč coby poplatek na amortizaci);
 2. mezi 7. až 12. měsícem ode dne doručení zboží se uhrazená záloha vrací ponížená o 10 % za každý započatý měsíc trvání s počátkem od 7. měsíce;
 3. po 12. měsíci ode dne doručení zboží se uhrazená záloha nevrací. Vrácení uhrazené zálohy za obal nebo její poměrné části je podmíněno shodou čísla vráceného obalu uvedeného na vystavené faktuře. V případě poškození obalu se záloha určená k vracení poníží o částku potřebnou k jeho opravě.

3)   Náklady na přepravu vratných obalů zpět k prodávajícímu hradí kupující, není-li dohodnuto jinak.

 1. Dodávky
 1. Dodávky budou uskutečněny v dohodnutém termínu, který je uveden v Potvrzení objednávky.
 2. V případě, že kupující požaduje v rámci své objednávky zajištění přepravy zboží na jím požadované místo určení, je tento v objednávce povinen uvést:
  1. přesnou adresu místa určení, kontaktní osobu a telefonický kontakt;
 3. Dodání zboží se řídí dodacími podmínkami INCOTERMS 2020: FCA Odry, není-li smluvními stranami sjednáno jinak.
 4. Po dodání zboží na místo určení bude kupujícím provedena přejímka zboží za účelem zjištění, zda dodávka neobsahuje zjevné vady (sortiment, množství, jakost, neporušenost obalu). Po provedení přejímky bude kupujícím potvrzen dodací list.
 5. V případě, že kupující při přejímce zjistí jakékoliv vady, je toto povinen oznámit dopravci. Kupující je povinen zjištěné vady zaznamenat do dodacího listu, a to zejména v případě porušení obalu svědčícím o nesprávném nakládání se zásilkou, resp. o poškození zboží během přepravy.
 6. V případě, že dodávka bude vykazovat množstevní vady, které budou vyznačeny na potvrzeném dodacím listu, dodá prodávající chybějící zboží nejpozději do 5 pracovních dnů v případě dodávky zboží v rámci ČR a nejpozději do 20 pracovních dnů v případě dodávky zboží do zahraničí.
 7. Kupující je povinen zajistit vykládku zboží na místě určení, příp. nakládku vratných obalů na vlastní náklady.
 8. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí.
 1. Skladování

V.3.1 Skladování trubek

 1. Skladované trubky je nutné chránit před škodlivými vlivy, a to zejména před tepelným sáláním, přímým slunečním zářením (trubky neobsahují UV stabilizátor), mechanickým poškozením a vlivy organických rozpouštědel.
 2. Náviny je nutné skladovat ve vodorovné poloze do výšky max. 2 metrů a pouze na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však 3 měsíce.
 3. Montážní teplota je v rozsahu od -5 °C do + 50 °C.

V.3.2 Skladování profilů

 1. Profily je nutné skladovat v suchých prostorech ve vodorovné poloze. Doporučená doba skladování je u profilů s papírovou a PE páskou max. 18 měsíců a u ostatních typů profilů max. 24 měsíců.
 1. Práva z vadného plnění
  1. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, a dále také později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Právo kupujícího z vadného plnění nezakládá vada, kterou kupující sám způsobil.
  2. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
   1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
   2. na odstranění vady opravou věci;
   3. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
   4. odstoupit od smlouvy.
  3. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na:
   1. odstranění vady; nebo
   2. přiměřenou slevu z kupní ceny.
  4. V případě, že bude plnění vadné a tato vada bude odstranitelná, nemůže kupující požadovat slevu z kupní ceny za předpokladu, že prodávající v přiměřené lhůtě vadu řádně odstraní opravou věci nebo dodáním nové věci bez vady.
  5. Zjistí-li kupující skrytou vadu zboží, vytkne ji prodávajícímu písemně (též e-mailem) do 5 pracovních dnů ode dne jejího zjištění. Prodávající je poté povinen neprodleně, nejpozději však do 3 týdnů ode dne doručení písemné výtky navrhnout kupujícímu způsob řešení nápravy vady.
  6. Vadou zboží není:
   1. opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
   2. poškození zboží v důsledku nesprávné instalace či montáže, neodborné obsluhy, úprav či oprav, užívání v rozporu s doporučením výrobce, návodem či uživatelskou příručkou, nebo v důsledku jiných neodborných zásahů;
   3. poškození zboží v důsledku použití nesprávného či vadného spotřebního materiálu;
   4. poškození zboží v důsledku překročení míry životnosti zboží, již bylo u zboží možné rozumně očekávat;
   5. běžné mechanické poškození zboží (otlaky, rýhy, deformace žeber) vnější stěny trubky (DUOHARD, DUOFLEX, KLIMAFLEX) vzniklé v důsledku technologie výroby nebo transportem, které nemají vliv na funkčnost zboží;
   6. poškození zboží v důsledku nepřiměřeného zacházení se zbožím či v důsledku hrubého zanedbání péče o zboží, zejména užívání či skladování zboží v nevhodném prostředí, v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí či chemickými a mechanickými vlivy vlastnostem zboží;
   7. poškození zboží způsobené třetí osobou, příp. poškození vzniklé v důsledku živelné události či vyšší moci (viz čl. VII. těchto VOP).
  7. Prodávající nese odpovědnost za škodu, kterou zaviní porušením svých povinností. Prodávající nenese odpovědnost za ušlý zisk kupujícího a nese odpovědnost za skutečnou škodu maximálně do výše ceny zboží uhrazené kupujícím. Prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou kupujícímu v důsledku nesprávně či nepravdivě uvedených údajů.
 2. Poskytování informací
  1. Prodávající poskytne kupujícímu na jeho žádost písemné ujištění o shodě, certifikáty, příp. zkušební protokoly, pokud se na zboží vztahují.
  2. Výrobky pro rozvody vzduchu a příslušenství, u kterých jsou deklarovány antibakteriální a protiplísňové vlastnosti, jsou ošetřeny přídavkem biocidního přípravku s účinnou látkou 2-(thiazol-4-yl)benzimidazol (č. CAS 148-79-8) a účinnou látkou 2-butyl-1,2-benzothiazol-3(2H)-on (č. CAS 4299-17-4).
 3. Vyšší moc
  1. Termín plnění dle kupní smlouvy může být přiměřeně prodloužen, bez nutnosti uzavřít dodatek ke kupní smlouvě, jestliže dojde k přerušení plnění kupní smlouvy z důvodů způsobených nepříznivými klimatickými podmínkami, či nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli stran (tzv. vyšší moc) ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Pro účely kupní smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na vůli smluvních stran, které jsou smluvními stranami neovlivnitelné a jejichž výskyt nebyl a ani nemohl být, při obvyklé péči, žádné ze smluvních stran ke dni uzavření této smlouvy znám. Za vyšší moc strany výslovně považují vliv působení COVID-19 a na ně dopadajících vnitrostátních a mezinárodních opatření, která by byla eventuálně po uzavření kupní smlouvy nově přijata, jakož i možný dopad karanténních opatření znemožňující plnění smlouvy a výpadky v dodávkách surovin či výrobků nezbytných k plnění této smlouvy. Smluvní strany, s ohledem na nepředvídatelnost dalšího vývoje působení COVID-19 upřednostňují extenzivní výklad ust. § 2193 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany jsou povinny se o překážce vyšší moci bez zbytečného odkladu navzájem vyrozumět písemně (v kopii na e-mail) s tím, že po dobu trvání této překážky není smluvní strana, dotčená překážkou vyšší moci, v prodlení se splněním svých závazků, přijatých kupní smlouvou. Pominou-li důvody vyšší moci, pro které bylo plnění kupní smlouvy přerušeno, zavazují se smluvní strany o této skutečnosti neprodleně obdobným způsobem vzájemně vyrozumět a společně projednat další postup.
 4. Závěrečná ustanovení
  1. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o kupní smlouvě ani projev učiněný po uzavření kupní smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními kupní smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
  2. Odpověď kupujícího podle ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření kupní smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
  3. Jakékoliv dodatky, změny a doplnění těchto všeobecných obchodních podmínek nebo kupní smlouvy jsou platné pouze tehdy, jsou-li písemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
  4. Žádný závazek z kupní smlouvy či plynoucí z těchto všeobecných obchodních podmínek není závazkem fixním, ledaže je v kupní smlouvě výslovně sjednáno jinak.
  5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení kupní smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní nebo budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami nebo ze zvyklostí zachovávaných obecně nebo v odvětví týkajícím se předmětu plnění kupní smlouvy, ledaže je v kupní smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí nebo praxe.
  6. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu kupní smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření kupní smlouvy. Kromě ujištění, která si smluvní strany poskytly v kupní smlouvě, nebude mít žádná ze smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o kupní smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu kupní smlouvy.
  7. Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na kupní smlouvu: § 557 (pravidlo contra proferentem), § 1805 odst. 2 (zákaz ultra duplum) a § 2950 (škoda způsobená informací).
  8. Práva prodávajícího vyplývající z kupní smlouvy nebo jejího porušení se promlčují ve lhůtě 4 (čtyř) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
  9. Kupující přebírá podle ust. § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností.
  10. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají kupní smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ust. § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení).
  11. Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinností (kdykoliv během trvání kupní smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje penále stanovené zákonem.
  12. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.
  13. Jestliže by vztah založený kupní smlouvou obsahoval mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se smluvní strany dohodly, že se kupní smlouva uzavřená mezi nimi řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem s tím, že veškeré spory budou řešeny dle českého práva. V případě sporu mezi prodávajícím a kupujícím jsou věcně a místně příslušné soudy dle sídla prodávajícího.
  14. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění.

Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky kupní smlouvy jsou výsledkem jednání smluvních stran a že každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek kupní smlouvy.


Kontakt

MATEICIUC a.s. - IČO: 60792825; DIČ: CZ60792825; zapsáno v OR u Krajského soudu v Ostravě, odd. B vložka 987


Novinky

Celozávodní dovolená 2024
24.06.2024

V období od 29.7.2024 do 11.8.2024.
Poslední den přijetí objednávek...


Inzerce? Rozhodně ano!
12.06.2024

Plastové výrobky pomáhají ve stavebnictví a naše antibakteriální...


Řádná VALNÁ HROMADA akcionářů 2024
17.05.2024

Představenstvo společnosti MATEICIUC a.s. svolává ŘÁDNOU VALNOU...


Rychlý kontakt

Aleš Vavroš vedoucí obchodu

+420 556 312 432 +420 605 255 208