Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny smlouvy, týkající se prodeje a dodávek zboží společností MATEICIUC a.s. Objednáním zboží kupující tyto podmínky akceptuje a podpisem formuláře „Objednávka přijatá“ potvrzuje, že byl s nimi seznámen. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 15. 9. 2021 a nahrazují všeobecné obchodní podmínky ze dne 1. 9. 2020.

I. Realizace dodávek 
1) Dodávky zboží prodávajícího jsou realizovány na základě objednávek kupujícího. 

2) Každá objednávka musí zpravidla obsahovat: 

 • číslo objednávky, datum;
 • iniciály kupujícího: adresa, kontaktní osoba, telefon, fax, IČO, DIČ, bankovní spojení, číslo účtu, zápis OR ŽU, Osvědčení o registraci DIČ;
 • specifikaci požadovaného zboží: název, KÓD, typ, rozměr, množství, balení, případně jiné nestandardní požadavky;
 • cenu (viz. bod II.);
 • požadovaný termín odběru/dodání zboží (viz. bod IV.2.1);
 • požadovaný způsob odběru/dodání zboží (viz. bod IV.2.2, IV.2.3);
 • platební podmínky (viz. bod III.).

3) Prodávající objednávku bez zbytečného odkladu písemně nebo e-mailem kupujícímu potvrdí, a to tak, že zpravidla do 2 pracovních dnů zašle kupujícímu e-mailem formulář „Objednávka přijatá“. V případě, že prodávající nemůže splnit požadavky v souladu se zaslanou objednávkou, dohodne se s kupujícím telefonicky nebo písemně na náhradním řešení.

4) V případě, že kupující shledá nesrovnalosti ve formuláři „Objednávka přijatá“, je povinen do 24 hodin o těchto nesrovnalostech informovat prodávajícího, a to telefonicky +420/556 312 462, e-mailem na objednavky@mateiciuc.cz, nebo faxem +420/556 730 417. Pokud nebude prodávající na případné změny a nesrovnalosti upozorněn do 24 hodin od odeslání formuláře „Objednávka přijatá“, považuje se objednávka za závaznou pro obě smluvní strany.

II. Kupní cena

1) Kupní cena je stanovena kupní smlouvou, cenovou nabídkou, nebo jinou dohodou mezi prodávajícím a kupujícím. Po objednání zboží je kupní cena potvrzena prodávajícím na formuláři „Objednávka přijatá“.

2) V případě dodání zboží mimo území ČR jsou ceny, včetně obalů, uváděny v EUR.

3) Ceny jsou platné po dobu platnosti kupní smlouvy, případně časově omezené cenové nabídky mezi prodávajícím a kupujícím.

4) Kupující se zavazuje zaplatit za odebrané zboží kupní cenu. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až po úplném zaplacení jeho kupní ceny včetně DPH, přepravného a balného.

III. Platební podmínky 

1) Není-li dohodnuto mezi smluvními stranami jinak, je kupní cena splatná předem, a to v hotovosti nebo převodem na bankovní účet prodávajícího.

2) Faktura (daňový doklad) bude kupujícímu vystavena zpravidla druhý den od expedice zboží a bude mu zaslána e-mailem, na jeho vyžádání poté poštou.

3) U nestandardního zboží nebo zboží na zakázku je prodávajícím požadována vždy úhrada kupní ceny předem nebo v hotovosti, není-li dohodnuto písemně jinak.

4) Kupující není oprávněn zadržet celou nebo část kupní ceny z důvodu jakýchkoliv protipohledávek za prodávajícím ani z důvodu reklamace a není oprávněn provést jednostranný zápočet vůči vyúčtované kupní ceně zboží ani úrokům z prodlení. Pro případ porušení uvedeného ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši odpovídající zadržené nebo jednostranně započtené částky, kterou je kupující povinen bez odkladu zaplatit prodávajícímu.

5) Postoupení nebo zastavení pohledávek kupujícího vzniklých ze smlouvy uzavřené k prodávajícím na třetí strany je přípustné pouze na základě písemného souhlasu prodávajícího. V případě, že kupující postoupí nebo dá do zástavy jakoukoliv pohledávku vzniklou z takové smlouvy bez písemného souhlasu prodávajícího, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši rovnající se postoupené či zastavené pohledávce, nebo její části.

6) V případě prodlení kupujícího s placením faktury, sjednané zálohy, nebo jiného finančního závazku, uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Nárok na náhradu škody není touto smluvní pokutou dotčen. Smluvní strany shodně prohlašují, že sjednanou výši smluvních pokut považují za přiměřenou a vzdávají se tímto práva domáhat se u soudu jejich snížení.

IV. Požadavky na logistiku

IV.1. Balení

1) Prodávající je povinen pro každou objednávku zajistit řádné balení, úměrné povaze zboží a použitému typu dopravy.

2) Prodávající vyúčtuje kupujícímu u trubek OPTOHARD, balených na dřevěných bubnech, hodnotu vratných obalů ve výši 100 % jejich pořizovací ceny. Aktuální výši zálohy je nutno ověřit před objednáním. Záloha je vratná za následujících podmínek:

 • do 6 měsíců se uhrazená cena vrací v plné výši (ponížená o 100,- Kč amortizace);
 • mezi 7 až 12 měsícem se uhrazená cena vrací ponížená o 10% za každý započatý měsíc trvání s počátkem od 7 měsíce;
 • po 12 měsíci se uhrazená cena nevrací. Vrácení uhrazené ceny za obal nebo její poměrné části je podmíněno shodou čísla vráceného obalu uvedeného na vystavené faktuře. V případě poškození obalu se cena určená k vracení poníží o částku potřebnou k jeho opravě.

3) Náklady na přepravu vratných obalů zpět k prodávajícímu hradí kupující, není-li dohodnuto jinak.

IV.2. Dodávky

1) Dodávky budou uskutečněny v dohodnutém termínu, který je součástí formuláře „Objednávka přijatá“.

2) V případě, že kupující požaduje v rámci své objednávky zajistit přepravu zboží na jim požadované místo určení, je povinen uvést:

 • přesnou adresu místa určení, kontaktní osobu a telefonní spojení;
 • způsob odeslání zboží: poštou (PROFI balík), ČD, vozem prodávajícího nebo vozem smluvního partnera prodávajícího (kamionová přeprava), nebo jinak dle předchozí dohody. V případě PROFI balíku je poštovné účtováno dle platných tarifů + balné dle objemu a hmotnosti zásilky.

3) Dodání zboží se řídí dodacími podmínkami  INCOTERMS 2010: FCA Odry, není-li smluvními stranami sjednáno jinak.

4) Na místě dodání zboží bude kupujícím provedena přejímka zboží za účelem zjištění, zda dodávka neobsahuje zjevné vady (sortiment, množství, jakost, neporušenost obalu). Po provedení přejímky bude kupujícím potvrzen dodací list.

5) V případě, že dodávka bude vykazovat množstevní vady, které budou vyznačeny na potvrzeném dodacím listě, dodá prodávající chybějící zboží nejpozději do 5-ti pracovních dnů v případě dodávky zboží v rámci ČR a nejpozději do 20-ti pracovních dnů v případě dodávky zboží do zahraničí.

6) Kupující je povinen zajistit vykládku zboží na místě jeho dodání, případně nakládku vratných obalů na vlastní náklady.

7) Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí.

IV.3. Skladování

IV.3.1. Skladování trubek

1) Skladované trubky je nutné chránit před škodlivými vlivy - tepelným sáláním, přímým slunečním zářením (trubky neobsahují UV stabilizátor), mechanickým poškozením, vlivy organických rozpouštědel apod.

2) Náviny  je nutné skladovat ve vodorovné poloze do výšky max. 2 m a pouze na nezbytně nutnou dobu, max. 3 měsíce.

3) Montážní teplota je v rozsahu od -5°C do +50°C.

IV.3.2. Skladování profilů

1) Skladování profilů je potřeba v suchých prostorech, ve vodorovné poloze. Maximální doporučená doba skladování je u profilů s papírovou a PE páskou max. 18 měsíců, u ostatních typů profilů max. 24 měsíců.

V. Záruka, reklamace

1) Délka a běh záruční lhůty se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2) Zjistí-li kupující skrytou vadu zboží, musí zaslat prodávajícímu písemnou reklamaci do 5-ti pracovních dnů ode dne jejího zjištění. Prodávající je poté povinen neprodleně, nejpozději však do 3 týdnů od data převzetí reklamace, navrhnout kupujícímu způsob vyřízení reklamace.

3) Strany si ujednaly, že pokud bude plnění vadné a vada bude odstranitelná, nemůže kupující požadovat slevu z ceny, pokud je vada odstranitelná a prodávající v rozumném čase a řádně vadu odstraní nebo předmět plnění vymění za bezvadný.

4)  Prodávající neodpovídá za škody, které byly způsobeny při instalaci zboží, nedodržením doporučeného aplikačního postupu nebo pokynů uvedených v dokumentaci ke zboží, nevhodným zacházením nebo skladováním, opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, případně byly způsobeny třetí osobou. Prodávající rovněž neodpovídá za běžné mechanické poškození (otlaky, rýhy, deformace žeber) vnější stěny trubky (DUOHARD, DUOFLEX, KLIMAFLEX) vzniklé v důsledku technologie výroby nebo transportem, které nemají vliv na funkčnost zboží.

5) Zjistí-li kupující poškození zboží, nesmí přepravci potvrdit doklady o převzetí zboží. Musí provést zápis a uplatnit reklamaci vůči přepravci.

6) Prodávající nese odpovědnost za škodu, kterou zaviní porušením svých povinností. Prodávající nenese odpovědnost za ušlý zisk kupujícího a nese odpovědnost za skutečnou škodu maximálně do výše ceny zboží uhrazené kupujícím, na jehož základě došlo ke vzniku škody.

7) Prodávající poskytne kupujícímu na jeho vyžádání písemné ujištění o shodě, certifikáty, případně zkušební protokoly, pokud se na vyráběné zboží vztahují. Výrobky pro rozvody vzduchu a příslušenství, u kterých jsou deklarovány antibakteriální a protiplísňové vlastnosti, jsou ošetřeny přídavkem biocidního přípravku s účinnou látkou pyrithione zinc č. CAS 13463-41-7.

VI. Ostatní

1) Žádný projev stran učiněný při jednání o smlouvě ani projev učiněný po uzavření smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

2) Práva prodávajícího vyplývající ze smlouvy nebo jejího porušení se promlčují ve lhůtě čtyř (4) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

3) Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní nebo budoucí praxe zavedené mezi stranami nebo zvyklostí zachovávaných obecně nebo v odvětví týkajícím se předmětu plnění smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí nebo praxe.

4) Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření smlouvy. Kromě ujištění, která si strany poskytly ve smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu smlouvy.

5) Odpověď kupujícího, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

6) Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto smlouvu: § 557 (pravidlo contra proferentem), § 1805 odst. 2 (zákaz ultra duplum) a § 2950 (škoda způsobená informací).

7) Žádný závazek plynoucí ze smlouvy nebo z těchto všeobecných obchodních podmínek není závazkem fixním, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.

8) Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek kupní smlouvy.

9) Ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.


Kontakt

MATEICIUC a.s. - IČO: 60792825; DIČ: CZ60792825; zapsáno v OR u Krajského soudu v Ostravě, odd. B vložka 987


Novinky

PF 2023
15.12.2022

Spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky,...


Zimní celozávodní dovolená 2022/2023
01.12.2022

v období od 16.12.2022 do 8.1.2023. Poslední den přijetí objednávek...


Rychlý kontakt

Zdeňka Pikonská vedoucí expedice

+420 556 312 462 +420 603 206 652