VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM – WHISTLEBLOWING

Společnost MATEICIUC a.s. v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice EU“) zavádí vnitřní oznamovací systém (VOS) a zároveň seznamuje oznamovatele s cestou interních kanálů pro oznamování.

Cílem tohoto systému je zajištění ochrany oznamovatele, který nesmí být vystaven odvetným opatřením.

Totožnost oznamující osoby nebude sdělena bez jejího výslovného souhlasu žádné jiné osobě nebo třetí straně.

Směrnice nechrání oznamovatele uvádějící vědomě nepravdivé skutečnosti. VOS neslouží také ani k řešení zaměstnaneckých sporů apod.

Co je vnitřní oznamovací systém (VOS)?

VOS je souhrn postupů a nástrojů, který slouží k přijímání oznámení o porušení práva, nakládání s tímto oznámením, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Co je cílem ochrany oznamovatele?

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní či jiné obdobné činnosti, o kterých zaměstnanci a osoby v podobném postavení za normálních okolností zaměstnavatele nebo příslušné státní orgány neinformují, a to zejména ze strachu ze ztráty zaměstnání či jiného postihu.

Kdo je tzv. „příslušná osoba“?

Společnost MATEICIUC a.s. určila tzv. příslušnou osobu, která přijímá a posuzuje důvodnost a pravdivost informace o protiprávním jednání.

Osobou pověřenou touto činností je: Ing. LUDVÍK ŠANDA (Whisteblowing Officer).

Příslušná osoba se jako jediná smí seznamovat s oznámeními a tedy je i posuzovat. Příslušná osoba je v souvislosti s výkonem svých úkolů vázána mlčenlivostí.

Jak lze podat oznámení?

  • písemně prostřednictvím e-mailu: whistleblowing@mateiciuc.cz
  • písemně prostřednictvím poštovního úřadu na adresu: MATEICIUC a.s., Ke Koupališti 370/15, 742 35 Odry, přičemž na obálce musí být uvedeno:

 „ NEOTVÍRAT - Oznámení o porušení práva Unie - pouze k rukám příslušné osoby“

  • písemně prostřednictvím fyzické poštovní schránky, umístěné v areálu společnosti (průchod k šatnám hlavní budovy na nádvoří firmy)
  • osobně po předchozí dohodě s příslušnou osobou

Jaký je postup vyřizování oznámení?

Oznámení lze provést ústně nebo písemně, na žádost oznamovatele i osobně.

Oznamovatel musí být do 7 dnů vyrozuměn o přijetí oznámení.

Do 30 dní od potvrzení o přijetí oznámení, musí být oznamovatel vyrozuměn o výsledku přezkoumání (tato lhůta se může max. 2x prodloužit o 30 dní).

Příslušná osoba musí navrhnout opatření příslušnému orgánu k předejití nebo nápravě protiprávního jednání.

Příslušná osoba bude uchovávat oznámení po dobu 5 let od jeho přijetí.

Komu je VOS určen?

Tento oznamovací systém je určen zaměstnancům MATEICIUC a.s. a osobám, které se o protiprávním jednání dozvěděly v souvislosti s výkonem své pracovní činnosti.

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení měl mít pádný důvod se domnívat, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé.

Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé.   Podáním vědomě nepravdivého oznámení se oznamovatel může dopustit přestupku a jeho jednání může být následně sankcionováno.

Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká a promyslet, jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

Jaká oznámení jsou možná v souladu se Směrnicí oznámit?

Oznamovaná porušení musí být protiprávní a týkat se aktů EU uvedených v příloze „Směrnice EU“, která se týkají těchto oblastí:

·      finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů,

·      daně z příjmů právnických osob,

·      předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

·      ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů,

·      bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

·      ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat,

·      radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

·      zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže,

·      ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

·      ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

·      porušení ohrožující finanční zájmy Evropské unie dle článku 325 Smlouvy o fungování Evropské unie, nebo

·      porušení týkající se fungování vnitřního trhu dle článku 26 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory.


Externí oznámení
Oznámení je možné učinit také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti na https://oznamovatel.justice.cz/

Odkazy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937

Řekli o nás


Kontakt

MATEICIUC a.s. - IČO: 60792825; DIČ: CZ60792825; zapsáno v OR u Krajského soudu v Ostravě, odd. B vložka 987


Novinky

Celozávodní dovolená 2024
24.06.2024

V období od 29.7.2024 do 11.8.2024.
Poslední den přijetí objednávek...


Inzerce? Rozhodně ano!
12.06.2024

Plastové výrobky pomáhají ve stavebnictví a naše antibakteriální...


Řádná VALNÁ HROMADA akcionářů 2024
17.05.2024

Představenstvo společnosti MATEICIUC a.s. svolává ŘÁDNOU VALNOU...


Rychlý kontakt

Ludvík Šanda Whisteblowing Officer